Ακύρωση της απόφασης για αύξηση του νερού του Δημου Λαγκαδά μετά από ένσταση της αντιπολίτευσης

Άκυρη η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά που αφορά την αύξηση του νερού μετά από την ένσταση στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για το θέμα υπήρξε και ομόφωνη αρνητική τοποθέτηση του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Λαγυνών. Παρακάτω σας παραθέτουμε την σχετική ανακοίνωση του Ενεργού Δημότη :

Την προτελευταία μέρα του 2019 (Δευτέρα 30/12/2019) η Δημοτική αρχή του Λαγκαδά προσπάθησε, πραξικοπηματικά και μειοψηφικά (με ψήφους 14 υπέρ και 19 κατά), να περάσει απόφαση για αυξήσεις στη ΔΕΥΑΛ.

Μετά από ενστάσεις που κατέθεσαν οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης (Ενεργός Δημότης με επικεφαλής τη Μ. Ταυρίδου, Πολίτες με Όραμα με επικεφαλής τη Ν. Ανδρεάδου, Δημοτικός Συναγερμός Δ.Σ με επικεφαλής τη Χρ. Σάμου και Λαϊκή Συσπείρωση με επικεφαλής τον Φ. Γεωργουδάκη) ο Επόπτης ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε την παραπάνω απόφαση (256/2019) του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρέπεμψε σε Δήμο και ΔΕΥΑΛ για επανεξέταση.

Και όπως αναφέρεται στην απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΗΕΟΡ1Υ-Ω4Δ & Αρ. Πρωτ: 1094/28/1/2020) του Επόπτη ΟΤΑ:

… Επειδή, εν προκειμένω η 256/2019 Απόφαση λαμβάνεται με τη θετική ψήφο δεκατεσσάρων(14) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρνητική ψήφο δεκαεννιά (19) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και οι παρόντες είναι τριάντα τρείς (33), λαμβάνεται δηλαδή χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία των παρόντων, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 74 παρ, 7 του Ν. 4555/2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 256/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν 3463/06 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ίδιου νόμου, εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.